Język
Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Archilens Łukasz Nowosadzki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiolinowej 13/16, o numerze NIP 9511978059 oraz REGON 369906246, określany w dalszej części Regulaminu jako Steil.

 

2. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

2.1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki Steil, a w szczególności rezerwowania produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

2.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

2.3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej www.steil.pl.

2.4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

 

3. INFORMACJE O PRODUKTACH

3.1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt, jak również wszelkie inne informacje jakie Steil uzna za wartościowe dla Klienta.

3.2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

3.3. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

4. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

4.1. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji.

4.2. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie www.steil.pl/sklep. Klient składając zamówienie obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

4.3. Administratorem danych osobowych jest firma Archilens Łukasz Nowosadzki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiolinowej 13/16, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 9511978059 oraz REGON 369906246. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Polityka

4.4. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

4.5. Steil dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.

4.6. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

4.7. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, w sposób opisany w pkt 5.8 niniejszego Regulaminu.

4.8. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz Steil z siedzibą w Warszawie.

 

5. DOKONYWANIE ZAKUPÓW

5.1. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

5.2. Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności – przelewem internetowym lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A.

5.3. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Steil zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

5.4. Zamówienia składane są na formularzu sklepu (www.steil.pl/sklep), zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu do koszyka z zakupami, ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru.

5.5. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, bądź też dokonać zmiany zamawianych produktów i swych danych.

5.6. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 5.4 oraz 5.5 stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Steil w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną.

5.7. Po złożeniu zamówienia zostanie wysłany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia. Steil zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji.

5.8. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

6.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki. 

6.2. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej do Klienta na adres wskazany w zamówieniu w terminie określonym w opisie produktu, liczonym od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. W przypadku płatności kartą przez system płatności online czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.

6.3. Wysyłka produktów objętych zamówieniem odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek lub jakiekolwiek uszkodzenia produktów podczas transportu ponosi wyłącznie firma kurierska. 

 

7. REKLAMACJE I ZWROTY

7.1. Steil ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

7.2. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem Steil ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

7.3. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: Steil Łukasz Nowosadzki, ul. Jana Kazimierza 17/73, 01-248 Warszawa. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

7.4. Steil rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 7.5 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, Steil wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

7.5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Steil odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

7.6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.7. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (fakturą).

Adres do zwrotu:

Steil, Łukasz Nowosadzki

ul. Jana Kazimierza 17/73

01-248 Warszawa

+48 695 994 078

kontakt.steil@gmail.pl

(proszę oznaczyć paczkę jako "ZWROT")

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 7.1, Steil zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku dokonania płatności kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

7.9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

8.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl